Sponsor mogelijkheden

Volharding is een bloeiende vereniging die de laatste jaren in ledental sterk gegroeid is. Volharding is nu namelijk de grootste basketbalvereniging van Zeeland. Wij verwachten dat de vereniging het de komende jaren nog verder zal groeien met een positieve invloed op zowel het sportieve als het prestatieve gebied.

Zoals elke zaalsportvereniging heeft ook BV Volharding te kampen met hoge onkosten, voornamelijk de zaalkosten zijn in de begroting van een vereniging als Volharding een grote post. Daarom is voor ons de komst van sponsors binnen de vereniging een manier om de begroting elk jaar sluitend te kunnen maken. Door middel van sponsoring kunnen wij dus ook de contributie laag houden en dat is goed voor ons leden aantal.

Uiteraard leveren wij ook een tegenprestatie voor eventuele sponsoring van Volharding. Wij proberen in dit plan de mogelijkheden en financiële onderbouwingen dan ook zo duidelijk mogelijk te maken, en hopen dat u als bedrijf zich daar in kan vinden.

Waarom zoeken we sponsors?

Door de contributies die de leden betalen kunnen de hoge kosten die gemaakt moeten worden niet volledig gedekt worden. Hierbij kunt u denken aan kostenposten als; zaalhuur voor trainingen/wedstrijden, begeleiding van teams en reiskosten. Daarom is het voor bv Volharding belangrijk dat er naast contributies ook sponsorinkomsten zijn. Met andere woorden: Zonder extra bijdragen van sponsors kan onze vereniging niet bestaan!

Hoe ziet de vereniging de omgang met sponsors?

De sponsoring wordt niet opgevat als gift, donatie, lening of subsidie maar als een zakelijke overeenkomst waarbij afspraken vastgelegd worden in contracten. U bent welkom op alle thuiswedstrijden van onze teams en tijdens onze jaarlijkse sponsorbijeenkomst waar u op een formele manier in contact komt met de zakelijke partners van bv Volharding. Ook bent u van harte welkom bij onze afsluitende barbecue op het einde van het basketball seizoen.

Welke mogelijkheden zijn er?

  • Sponsoring van losse activiteiten
  • Banner op de website
  • Roll up banner bij wedstrijden
  • Wedstrijdbal sponsoring op wedstrijddag
  • Team tenue sponsoring
  • Scheidsrechter tenue sponsoring
  • Sponsoring in natura / creatieve gift

U kan als sponsor er zelf voor kiezen om wel of geen naamsbekendheid te koppelen aan de sponsoring. Bij geen naamsbekendheid (stille sponsor) wordt er wel een overeenkomst gesloten, maar blijft de naam van de sponsor uitsluitend in onze administratie bewaard.

Wanneer u als sponsor specifieke voorwaarden stelt, dan horen wij die aan en proberen die in te passen in onze vereniging.

In alle gevallen wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld. Dit om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Op het juiste moment sturen wij dan een factuur om de toegezegde gelden te innen. Als het geld in contanten gegeven wordt, dan wordt dat ook schriftelijk bevestigd.

Heeft u interesse in de sponsor mogelijkheden binnen onze vereniging neem dan contact op met onze sponsorcommissie en vraag naar ons sponsorplan!

Contact: info@bvvolharding.nl

NB:Alle sponsorovereenkomsten dienen uiteraard te voldoen aan het hierover gereglementeerde in het Reglement Sponsoring en Reclame van de Nederlandse Basketbal Bond.